7 tracks

Phantasm - AM23

Phantasm
 • Avow
  waveform
  03:10 145 BPM
  • Avow · No Choir
   waveform
   03:10 145 BPM
 • Wide Open Sky
  waveform
  03:19 186 BPM
  • Wide Open Sky · No Choir
   waveform
   03:19 186 BPM

Phenomena - AM21

Phenomena
 • Epiphany
  waveform
  01:54 65 BPM
  • Epiphany · No Choir
   waveform
   01:54 65 BPM
 • Journey Through the Portal
  waveform
  02:40 130 BPM
  • Journey Through the Portal · No Choir
   waveform
   02:40 130 BPM

Origins - AM20

Origins
 • How the World Sees You
  waveform
  02:38 70 BPM
  • How the World Sees You · No Choir
   waveform
   02:37 70 BPM
  • How the World Sees You · No Guitar
   waveform
   02:36 70 BPM
  • How the World Sees You · No Guitar · No Choir
   waveform
   02:37 70 BPM

Millennium - AM19

Millennium
 • Pillars of Earth
  waveform
  02:38 170 BPM
  • Pillars of Earth · No Choir
   waveform
   02:38 170 BPM
  • Pillars of Earth · Alt
   waveform
   02:38 170 BPM
  • Pillars of Earth · Alt No Choir
   waveform
   02:38 170 BPM

The Platinum Series IV: Labyrinth - AM11

The Platinum Series IV: Labyrinth
 • Apotheosis
  waveform
  02:47
  • Apotheosis · No Choir
   waveform
   02:47