4 tracks

Phantasm - AM23

Phantasm
 • Avow
  waveform
  03:10 145 BPM
  • Avow · No Choir
   waveform
   03:10 145 BPM
 • Ascendance
  waveform
  02:21 75 BPM
  • Ascendance · No Choir
   waveform
   02:21 75 BPM
 • Impera
  waveform
  02:58 155 BPM
  • Impera · No Choir
   waveform
   02:58 155 BPM

The Platinum Series IV: Labyrinth - AM11

The Platinum Series IV: Labyrinth
 • Warlords
  waveform
  03:09
  • Warlords · No Choir
   waveform
   03:09