3 tracks

Leviathan - AM16

Leviathan
 • Dark Portal
  waveform
  03:05
  • Dark Portal · No Choir
   waveform
   03:05
 • Crucible
  waveform
  04:10
  • Crucible · No Choir
   waveform
   04:10

Epica - AM15

Epica
 • Young Blood
  waveform
  04:14 68 BPM
  • Young Blood · No Choir
   waveform
   04:15 68 BPM